دانلود فایل اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر عملکرد, حساسیت به آسیت و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر عملکرد, حساسیت به آسیت و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا (با سطوح صفر, 10 و 20%) و مس (با سطوح صفر, 125 و 250 میلی گرم در کیلوگرم) بر عملکرد, حساسیت به آسیت و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی, آزمایشی با 495 قطعه جوجه گوشتی نر (سویه راس 308) در یک آزمون فاکتوریل (3×3) در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 5 تکرار و 11 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز اجرا شد. خوراک مصرفی در هیچ یک از دوره های آزمایش, تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت (P>0.05). استفاده از سطح 20 درصد کنجاله کانولا به طور معنی داری باعث کاهش اضافه وزن جوجه ها و افزایش ضریب تبدیل خوراک در دوره آغازین گردید (P<0.05). افزودن مس به جیره در دوره رشد و کل دوره به طور معنی داری منجر به بهبود رشد (P<0.01) و ضریب تبدیل خوراک (P<0.05) گردید. سطح 20 درصد کنجاله کانولا, باعث افزایش معنی دار وزن نسبی کبد و قلب و نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن ها در سن 42 روزگی گردید (P<0.05). با این حال مقدار هموگلوبین, مقدار هماتوکریت و تعداد اریتروسیت ها تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفتند (P>0.05). تفاوت معنی داری در غلظت پلاسمایی پروتئین کل و آنزیم های مورد بررسی (آلانین آمینوترانسفراز, آسپارتات آمینوترانسفراز, گاما-گلوتامیل ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز) بین تیمارهای آزمایش در سن 42 روزگی مشاهده نشد (P>0.05), اما هنگام استفاده از سطح 20 درصد کنجاله کانولا در جیره, غلظت آلبومین پلاسما کاهش یافت (P<0.05). به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از کنجاله کانولا تا سطح 20 درصد در جیره, تاثیر نامطلوبی بر عملکرد جوجه های گوشتی, بروز حساسیت به آسیت و فعالیت آنزیم های پلاسمایی نداشت. همچنین افزودن مس به جیره بدون تاثیر بر القای حساسیت به آسیت و فراسنجه های خونی, باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی در آزمایش حاضر گردید.
کلید واژه: کنجاله کانولا, مس, عملکرد, آسیت, جوجه های گوشتی

لینک کمکی