دانلود فایل بررسی تاثیر چندشکلی ژن اوستئوپونتین (OPN) روی ارزش اصلاحی برآوردشده صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تاثیر چندشکلی ژن اوستئوپونتین (OPN) روی ارزش اصلاحی برآوردشده صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

تعداد صفحات :10

ژن اوستئوپونتین (OPN) در انتهای کروموزم 6 گاو قرار دارد و یکی از ژن های موثر بر درصد پروتئین شیر و تولیدمثل است. در این تحقیق, از 100 راس گاو براون سوئیس نمونه خون گرفته شد,DNA استخراج و ژنوتیپ گاوها در جایگاه چندشکلی تک نوکلئوتیدی اینترون 4 با استفاده از آنزیم Bsr I به روش PCR-RFLP تعیین شد. با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده, ارزش اصلاحی حیوانات برای سه صفت تولید شیر, درصد چربی و درصد پروتئین شیر به طور جداگانه پیش بینی شد. ارتباط ژنوتیپ با ارزش اصلاحی صفات مورد مطالعه, در سطح معنی داری 5%, بررسی گردید. فراوانی ژنوتیپ های OPN شاملTT, TC و CC به ترتیب 0.32, 0.46 و 0.22 برآورد شد و جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی واینبرگ بود. در بررسی جایگاه چندشکلی با صفات تولید شیر, درصد چربی و درصد پروتئین, ارتباط معنی داری در سطح 5% بین ارزش اصلاحی صفات و انواع ژنوتیپ یافت نشد.
کلید واژه: استئوپونتین, PCR-RFLP, چندشکلی تک نوکلئوتیدی, صفات تولیدی شیر

لینک کمکی