دانلود فایل عوامل موثر در پذیرش بیمه مراتع توسط دامداران استان سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل عوامل موثر در پذیرش بیمه مراتع توسط دامداران استان سمنان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

تعداد صفحات :16

صنعت بیمه یکی از عوامل موثر در توسعه کشاورزی پایدار است. مراتع کشور, که تاثیرپذیری بیشتر و زودهنگام تری از پدیده هایی مانند خشکسالی دارد, به رغم گستردگی اش, سطح محدودی از آن ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. از حدود 86.4 میلیون هکتار مراتع کشور کمتر از سه میلیون هکتار تحت پوشش بیمه قرار دارد. استان سمنان, در مقایسه با سایر مناطق کشور, سطح بیشتری از مراتع را تحت پوشش بیمه قرار داده است. بنابراین, در این تحقیق, دانلود فایل عوامل موثر در پذیرش بیمه مراتع توسط دامداران استان سمنان بررسی شد. این تحقیق از جنبه هدف کاربردی - تجربی و از جنبه جمع آوری اطلاعات پیمایشی و همچنین اسنادی و کتابخانه ای است. جامعه آماری مورد نظر نیز همه مرتع داران استان سمنان است. از این میان 147 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه آماری انتخاب شد که 75 نمونه مربوط به مرتع داران پذیرنده بیمه است و 72 نمونه مربوط به مرتع داران نپذیرنده بیمه. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد شرکت در کلاس ترویجی, میزان تولید مرتع, میزان دریافت وام قرق, و درآمد مرتع دار تاثیر مثبت و معنی دار و افزایش تعداد دام (مازاد بر ظرفیت مرتع) مرتع دار تاثیر منفی و معنی داری در پذیرش بیمه مرتع داشته است.
کلید واژه: استان سمنان, بیمه مرتع, پذیرش, تولید علوفه, طرح های مرتع داری, مدل لاجیت

لینک کمکی