دانلود فایل واسنجی روش های مختلف برآورد تلفات بارش در مدل HEC- HMS به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل واسنجی روش های مختلف برآورد تلفات بارش در مدل HEC- HMS به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

تعداد صفحات :17

پارامترهایی همچون برگاب, نفوذ, ذخیره آب در چالاب های سطح زمین و پروفیل خاک, و تبخیر و تعرق از مجموعه عواملی است که در یک حوضه سبب تلفات و مانع تبدیل مستقیم بارش به رواناب می شود. در این تحقیق, سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل HEC- HMS و مقایسه نتایج حاصل از روش های مختلف برآورد تلفات بارش (روش تلفات نمایی, شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات, گرین و آمپت, شماره منحنی (SCS), کمبود اولیه و میزان ثابت تلفات) و برازش به وسیله تابع هدف درصد خطای حداکثر روش ها برای شبیه سازی رواناب اولویت بندی شود. بر همین اساس, روشی که کمترین میزان درصد تغییرات دبی مشاهداتی نسبت به دبی محاسباتی داشت در اولویت اول قرار گرفت و روش های دیگر در اولویت بعدی. نتایج نشان داد روش های بهینه برای برآورد تلفات بارش حوضه مورد مطالعه, به ترتیب اهمیت عبارت اند از تلفات نمایی, گرین و آمپت, شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات, شماره منحنی, کمبود اولیه و میزان ثابت تلفات.
کلید واژه: تلفات اولیه, تلفات بارش, شماره منحنی, گرین و آمپت, مدل HEC- HMS

لینک کمکی