دانلود فایل بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک مراتع شرق سمنان با استفاده از روش های آمار مکانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک مراتع شرق سمنان با استفاده از روش های آمار مکانی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

تعداد صفحات :17

هدف از این مطالعه تهیه نقشه خصوصیات خاک در مراتع شرق سمنان با استفاده از روش آمار مکانی با بررسی روش های کریجینگ و میانگین متحرک وزن دار است. نمونه برداری با روش تصادفی- سیستماتیک از طریق پلات گذاری در امتداد ترانسکت انجام شد. بعد از تلفیق نقشه های ارتفاع, جهت, شیب, و زمین شناسی, نقشه واحدهای نمونه برداری تهیه شد. در هر واحد, نمونه برداری در طول سه ترانسکت 750 متری انجام شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت از عمق 20-0 سانتی متر نمونه خاک برداشت شد. برای تهیه نقشه های رس, شن, آهک, هدایت الکتریکی, و رطوبت قابل دسترس در نقاط نمونه برداری نشده از روش کریجینگ و میانگین متحرک وزن دار در محیط GS+ و GIS استفاده شد. ارزیابی مقادیر برآوردشده و واقعی با استفاده از روش تقاطعی نشان داد که روش کریجینگ در همه متغیرها, به جز درصد رس, دارای خطا و انحراف کمتر است و دقت بالاتر.
کلید واژه: تصادفی- سیستماتیک, روش تقاطعی, کریجینگ, مراتع شرق سمنان, میانگین متحرک وزن دار, +Gs

لینک کمکی