دانلود فایل شبیه سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در آبخیز چهل چای استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در آبخیز چهل چای استان گلستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

تعداد صفحات :18

اندازه گیری رواناب و رسوب, به دلیل محدودیت های مالی و زمانی و شرایط سخت فیزیکی, همواره, دشوار بوده است. به منظور مقابله با این مشکلات استفاده از مدل ها ضروری می نماید. از طرفی, بررسی صحت و دقت مدل هایی که در خارج از کشور طراحی شده اند برای شرایط ایران الزامی است. هدف مطالعه حاضر بررسی کارایی مدل SWAT در برآورد دبی متوسط روزانه و غلظت رسوب و واسنجی و اعتبارسنجی این مدل در آبخیز چهل چای در شرق استان گلستان است. برای واسنجی نتایج مدل از الگوریتم SUFI2 استفاده شد. معیار ناش - ساتکلیف, به عنوان تابع هدف, در مرحله واسنجی (2001- 2005) و اعتبارسنجی (2006- 2009) برای دبی متوسط روزانه به ترتیب برابر 0.5 و 0.4 و برای غلظت رسوب برابر 0.71 و 0.92 به دست آمد که, با توجه به معیارهای مورد استفاده در تحقیقات گذشته, پذیرفتنی ارزیابی شد. با توجه به اینکه SWAT مدلی مدیریتی است و در این حوزه کارایی مقبولی داشته, پیشنهاد می شود در بررسی اثر اقدامات مدیریتی در آبخیز چهل چای از آن استفاده شود.
کلید واژه: اعتبارسنجی, آبخیز چهل چای استان گلستان, واسنجی, SWAT ,SUFI2

لینک کمکی