دانلود فایل تعیین ارزش رجحانی گونه Bromus tomentellus با دو روش زمان سنجی و شاخص رجحان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین ارزش رجحانی گونه Bromus tomentellus با دو روش زمان سنجی و شاخص رجحان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

تعداد صفحات :12

در این پژوهش تاثیر مکان ها, ماه ها, و سال های مختلف بر ارزش رجحانی گونه Bromus tomentellus برای گوسفند در مراتع نمونه منطقه نیمه استپی ایران بررسی شد. در این مطالعه ارزش رجحانی گونه Bromus tomentellus در دو سال 1387 و 1388 و چهار ماه در سه سایت چشمه انجیر (فارس), بادامستان (زنجان), و فیروزکوه (تهران) پژوهش شد. به منظور تعیین ارزش رجحانی گونه از دو روش استفاده شد: شاخص رجحان؛ روش زمان سنجی. برای مقایسه ارزش رجحانی گونه در سایت ها و زمان های مختلف از طرح کرت های خردشده در قالب بلوک های کاملا تصادفی استفاده شد و به منظور مقایسه دو روش از آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج روش شاخص رجحان نشان داد بین سایت های مورد مطالعه در سطح یک درصد اختلاف معنی دار وجود داشت, ولی بین ماه های مختلف و همچنین اثر متقابل مکان در ماه اختلاف معنی داری وجود نداشت. با توجه به نتایج حاصل از کاربرد روش زمان سنجی, بین هیچ یک از فاکتور ها, به لحاظ آماری, اختلاف معنی داری وجود نداشت. مقایسه دو روش از طریق آزمون T مستقل نشان داد که دو روش با یکدیگر در سطح یک درصد اختلاف داشتند.
کلید واژه: ارزش رجحانی, زمان سنجی, شاخص رجحان, نیمه استپی, Bromus tomentellus

لینک کمکی