دانلود فایل کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع در برآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهید نوری کاخک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع در برآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهید نوری کاخک) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)

تعداد صفحات :14

فرسایش خاک, بی شک, یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات موجود در عرصه های طبیعی کشور بوده و آثار مخربی در اکوسیستم های مرتعی به جای می گذارد. تحقیق حاضر, به منظور ارزیابی توانایی و قابلیت مدل RHEM در برآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک, در حوزه آبخیز زوجی شهید نوری کاخک انجام شد. مدل RHEM یک مدل ریاضی, توزیعی, و فیزیکی است که قادر به شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی و فرسایشی از طریق اطلاعات اقلیم و خصوصیات دامنه است. میزان رسوب در 18 پلات فرسایشی در دو زیرحوزه شاهد و نمونه اندازه گیری شد. به منظور اجرای مدل, پارامتر های اقلیم, بافت خاک, طول شیب, تندی شیب, تاج پوشش, و پوشش زمین اندازه گیری شد و با ورود به مدل مقادیر رسوب و رواناب سالانه برآورد گردید. نتایج نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد بین داده های مشاهده ای و برآوردی- چه در بررسی کلیه پلات های فرسایشی و چه در بررسی میانگین داده ها در سه جهت مختلف قرارگیری پلات ها است. همچنین, نتایج مبین توانایی مدل در تعیین تاثیر کمی اقدامات مختلف حفاظت خاک در فرایند های هیدرولوژیکی و فرسایش خاک است. در مجموع, بررسی ها بیانگر توانایی مناسب مدل برای کاربرد در دامنه های مرتعی مشابه با شرایط تحقیق است.
کلید واژه: پلات, رسوب, رواناب, کاخک, مناطق خشک, RHEM

لینک کمکی