دانلود فایل ارزیابی میزان قابلیت های کارآفرینی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی میزان قابلیت های کارآفرینی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

تعداد صفحات :10

سابقه و اهداف: امروزه توجه به کارآفرینی در ایجاد یک فضای سالم اقتصادی و ملی یک ضرورت محسوب می شود و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است. این پژوهش به بررسی میزان قابلیت های کارآفرینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخته است.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی هست که در آن 200 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 92-93 به روش تصادفی انتخاب شد. با توجه به اهداف پژوهش, از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS11.5 انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که میزان قابلیت های کارآفرینی دانشجویان از حد متوسط بالاتر است, البته قابلیت های کارآفرینی دانشجویان سال اول و آخر مبین وجود تفاوت معنادار نبود. همچنین قابلیت های کارآفرینی دانشجویان بر اساس خرده مقیاس های قابلیت کارآفرینی دارای تفاوت معناداری بود (P<0.001).نتیجه گیری: تقویت استعداد کارآفرینی و کارآفرینان در دانشجویان با تکیه بر برنامه های آموزشی دانشگاه ها به عنوان یک وسیله کسب رونق اقتصادی کشور مورد تاکید است. بر اساس نتایج به دست آمده و عدم وجود تفاوت قابلیت کارآفرینی دانشجویان سال اول و سال آخر به نظر می رسد اصلاح و بازنگری در برنامه های آموزشی برای تقویت قابلیت های کارآفرینی دانشجویان بیشتر بایستی مورد نظر دانشگاه قرار گیرد و آموزش قابلیت های کارآفرینی در برنامه های درسی مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه: کارآفرینی, دانشجویان پزشکی, قابلیت های کارآفرینی

لینک کمکی