دانلود فایل بررسی قابلیت های فرهنگی دانشجویان کشاورزی

یه : فرهنگ در دانشگاه اسلاميتعداد صفحات :29هدف: هدف از این تحقیق ارزیابی قابلیتهای فرهنگی دانشجویان بوده است.روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کشاورزی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود (N=1114) که از بین آنان، 120 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه تحقیق بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران فرهنگی دانشگاه و اعضای هیات علمی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برا

دانلود فایل مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاهای ریلی - جاده ای ایران

یه : فرهنگ در دانشگاه اسلاميتعداد صفحات :29هدف: هدف از این تحقیق ارزیابی قابلیتهای فرهنگی دانشجویان بوده است.روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کشاورزی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود (N=1114) که از بین آنان، 120 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه تحقیق بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران فرهنگی دانشگاه و اعضای هیات علمی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برا

دانلود فایل بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان تیره گل سرخ به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی در صنایع غذایی

یه : فرهنگ در دانشگاه اسلاميتعداد صفحات :29هدف: هدف از این تحقیق ارزیابی قابلیتهای فرهنگی دانشجویان بوده است.روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کشاورزی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود (N=1114) که از بین آنان، 120 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه تحقیق بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران فرهنگی دانشگاه و اعضای هیات علمی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برا