دانلود فایل مقاله ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با قاب های دارای مهاربند واگرا در دو روش طراحی مبتنی بر نیرو و روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با قاب های دارای مهاربند واگرا در دو روش طراحی مبتنی بر نیرو و روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
فاطمه ارکوازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه گروه عمران کرمانشاه ایران
امید بهار – استادیار پژوهشکده سازه,پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:
رسیدن به اهداف عملکردی مشخص دربرابرسطوح مختلف لرزه ای همواره ازمسائل مهندسی زلزله بوده است امروزه اکثرآیین نامه های لرزه ای موجود برپایه طراحی مبتنی برنیروتدوین گشته اند وجود کاستیها ومعایب فراوان دراین روش محققان رابه بررسی و تدوین روشهای جدید سوق داده است روش طراحی مبتنی برتغییر مکان ازآخرین ابزارها جهت طراحی لرزه ها سازه ها براساس عملکرد می باشد دراین روش طراحی سعی برآن است که به جای محدود کردنسازه ها آن را برای رسیدن به یک هدف عملکردی تحت یک شدت لرزه ای معین طراحی کرد دراین مطالعه تعداد نه قاب باارتفاع متوسط 12و10و8 طبقه فولادی بامهاربند واگرا موردبررسی قرارگرفته است سازه های مذکور بادوروش طراحی مستقیم مبتنی برتغییر مکان و طراحی مبتنی برنیرو مطابق ضوابط استاندارد 2800 طراحی شدهاند سپس به منظور ارزیابی عملکرد سازه ها و مقایسه دوروش مذکور این قابها تحت یک دسته شتابنگاشت شامل 7رکورد واقعی مقیاس شده که منطبق برطیف طرح ویرایش سوم استاندارد 2800 می باشند تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی شده اند درمقایسه رفتارسازه های طراحی شده به دوروش مشاهده گردید که قابهای طراحی شده با روش طراحی مبتنی برتغییر مکان تااندازه ای زیادی به محدوده ی مجازنسبت گریز طبقات مقدارحدی 2درصد نزدیک هستند این درحالی استکه سازه های طراحی شده با روش نیروکه درمرحله طراحی با مقادیر حدی بند 2-5استاندارد 2800 کنترل شدهاند اهداف عملکردی خودرا تامین نمی کنند

لینک کمکی