دانلود فایل مقاله بررسی اثر کودهای بیولوژیک,پیش تیمار بذر و کشت نشائی روی برخی شاخص های رشدی هندوانه بذری (Citrullus lunatus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر کودهای بیولوژیک,پیش تیمار بذر و کشت نشائی روی برخی شاخص های رشدی هندوانه بذری (Citrullus lunatus) :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
مسعود زرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی,استادیار و مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خواجه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی,استادیار و مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی,استادیار و مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
به منظور بررسی اثر کودهی بیولوژیک, پیش تیمار بذر و کشت نشائی بر شاخص های رشدی هندوانه بذری(hunatus citrullus) آزمایشی در قالب کرت های خرد شده نواری در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1392 در آزمایشگاه, گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور اول شامل کود بیولوژیک حاوی باکتری سودوموناس(pseudomonas) و ازتوباکتر (azotobacter) در دو سطح (1 باکود بیولوژیک و 2 بدون کود بیولوژیک) فاکتور دوم پیش تیمار بدر در دو سطح (1پرایم شده و2 پرایم نشده) .و فاکتور سوم کشت نشائی که بصورت کشت مستقیم و نشائی بود. نتایج نشان داد که اثر کود بیولوژیک بر صفات کاشت تا گلدهی, میوه دهی تا رسیدگی, ارتفاع گیاه, وزن تر کل و قطر میوه معنی دار بود. در حالی که پرایمینگ و کشت نشائی تنها روی صفات فنولوژیک (تعداد روزهای کاشت تا گلدهی, گلدهی تا میوه دهی و میوه دهی تا رسیدگی) معنی دار بود. با توجه به نتایج می توان کشت نشائی هندوانه بذری همراه با کودهی بیولوژیک را بدلیل فواید نشاکاری و قرار گرفتن در جهت کشاورزی پایدار توصیف کرد.

لینک کمکی