دانلود فایل مقاله بررسی اثرات دز پرتوتابی اشعه گاما بر برخی صفات مورفولوژی در نسل M1 گندم نان رقم شیراز از لحاظ میزان تحمل به خشکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثرات دز پرتوتابی اشعه گاما بر برخی صفات مورفولوژی در نسل M1 گندم نان رقم شیراز از لحاظ میزان تحمل به خشکی :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مرضیه شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عباس عالم زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
در این پژوهش به منظور اصلاح گندم نان رقم شیراز (Triticum aestivum L.) برای افزایش تحمل به تنش خشکی از روش جهش توسط اشعه گاما حاصل از کبالت شصت (Co60) با هشت دز مختلف ,300Gy ,250Gy ,200Gy ,150Gy ,100Gy ,50Gy و 350Gy و 400Gy استفاده شد. پس از کشت بذرهای پرتودهی شده و اعمال تیمار خشکی, 24 بوته انتخاب و بذر آنها (نسل M1) جداگانه برداشت شد. بذرهای M1 در گلخانه کشت شدند. با بررسی بوته های انتخابی مشخص شد که دزهای ,150Gy ,100 Gy و 200Gy بهترین اثر را در ایجاد تحمل به خشکی داشتند. به گونه ای که دزهای 150Gy ,100 Gy سبب پرزدار شدن سطح گلوم (پوشینه) سنبله ها شده بودند, که این خود عامل کاهش تعرق گیاه از سطح سنبله و افزایش راندمان مصرف آب در گیاه میشود. همچنین گیاهان منتخب از دز 200Gy افزایش عملکرد معنی داری نسبت به تیمار شاهد (گندم رقم شیراز) را نشان دادند.

لینک کمکی