دانلود فایل مقاله بررسی اثر گونه های گیاهی Lactuca orientalis و Acanthophyllum squarrosum بر پتانسیل ترسیب کربن خاک مراتع جنوبی شهرستان بیرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر گونه های گیاهی Lactuca orientalis و Acanthophyllum squarrosum بر پتانسیل ترسیب کربن خاک مراتع جنوبی شهرستان بیرجند :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
فریده حسینی رمقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
محمد رضا سعید افخم شعرا – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
حامد فروغی فر – استاد یار گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
هادی معماریان – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:
مراتع حدود نیمی از خشکی های جهان را تشکیل می دهند و دارای بیش از یک سوم ذخایر کربن زیست کره خاکی می باشند. درنتیجه, این اراضی قابلیت زیادی برای ترسیب کربن دارند. در این مطالعه میزان ترسیب کربن خاک ناشی از اثر گیاهLactuca orientalis و Acanthophyllum squarrosum در مقایسه با منطقه شاهد در مراتع استپی شهرستان بیرجند ارزیابی شد. بدین منظور ایستگاه پخش سیلاب در 25 کیلومتری بیرجند انتخاب و نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک در طول سه ترانسکت انجام شد. جهت تعیین کربن آلی خاک در 36 نمونه خاک برداشت شده از دو عمق 0-20 و 20- 60 سانتی متری پای بوته ها و حد فاصل بوته ها (منطقه شاهد) از روش والکی- بلاک استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون LSD ,(ANOVA)f (حداقل اختلاف معنی دار فیشر) و t-student تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان ترسیب کربن در دو گونه مورد بررسی و منطقه شاهد در عمق 0-20 سانتی متری به ترتیب 78/16 و 79/25 و 58/49 تن بر هکتار است که اختلاف معنی داری را در سطح یک درصد با منطقه شاهد نشان می دهند ولی در عمق 20-60 سانتی متری اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد مشاهده نشد. بنابراین این دو گونه فعالیت بالایی را در ترسیب کربن در خاک بویژه در عمق 20-0 سانتی متری دارند.

لینک کمکی