دانلود فایل مقاله بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی جغجغه (Prosopis farcta) بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز یولاف (Avena ludoviciana L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی جغجغه (Prosopis farcta) بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز یولاف (Avena ludoviciana L) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
لیلا علیمرادی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
محمد حسن راشد محصل – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مهشید میرمظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
به منظور مطالعه اثرات دگر آسیبی عصاره آبی جغجغه بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز یولاف آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در گلخانه تحقیقانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد.فاکتورهای مورد مطالعه شامل 2 نوع عصاره اندام (هوایی-زمینی)جغجه 5 غلظت مختلف (100,75,50,25,0 درصد) عصاره آبی بود. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری وجود داشته و عصاره آبی جغجغه بطور معنی داری سطح برگ, طول ریشه چه,طول ساقه چه,وزن خشک و تر علف هرز یولاف را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد,بطوریکه در غلظت 100 درصد بیشترین اثر بازدارندگی مشاهده شد.همچنین عصاره اندام های هوایی در مقایسه با اندامهای زمینی موجب کاهش بیشتری در شاخصهای مورد بررسی شد.

لینک کمکی