دانلود فایل مقاله ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی تبدیل بارش – رواناب IHACRES درشبیه سازی رواناب روزانه ایستگاه کلاته رحمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی تبدیل بارش – رواناب IHACRES درشبیه سازی رواناب روزانه ایستگاه کلاته رحمان :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
طلایه رهسپارطلوعی – کارشناس ارشدمهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی شریف
سیدسعید موسوی ندوشنی – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه شهیدبهشتی پردیس فنی عباسپور

چکیده:
مدلهای بارش – رواناب درمدیریت منابع آب نقش اساسی دارند دراین مطالعه برای شبیه سازی رواناب روزانه حوضه آبریزسموش ازمدل هیدرولوژیکی IHACRES استفاده شده است که مدل ترکیبی متریک – مفهومی دوبخشی است این دوبخش مدل توازن رطوبت خاک SMA و مدل روندیابی ROUTING هستنددراین پژوهش برای بخش اول ازمدلهای شاخص بارش پیشرو CWI و بارش موثردرکمبود رطوبت حوضه آبریزCMD و دربخش دوم ازمدلهای پیکربندی مولفه نمایی EXPUH و مدل خود همبسته میانگین متحرک با داده های متسقل ARMAX استفاده شده است کارایی مدل توسط سه معیاربازده نش – ساتکلیف و نوع جذری و لگاریتمی آن ارزیابی شد سه ضریب مذکور دردوره واسنجی به ترتیب برابر 0/62و0/68و0/61 ودردوره صحت سنهجی 0/22و0/23و0/3 بدست آمدند که مبین عملکرد رضایت بخش مدل دردوره واسنجی واندکی ضعف دردوره صحت سنجی بود

لینک کمکی