دانلود فایل مقاله بررسی اثر متقابل ژنوتیپ محیط به روش GGE بای پلات در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان (Helianthus annuus. L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر متقابل ژنوتیپ محیط به روش GGE بای پلات در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان (Helianthus annuus. L) :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سحر کلاته جاری – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد کرج, گروه زراعت و اصلاح نباتات, کرج, ایران
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد کرج, گروه زراعت و اصلاح نباتات, کرج, ایران
علیرضا نبی پور – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات برنج در مازندران

چکیده:
به منظور تعیین پایداری و عکس العمل ژنوتیپ های آفتابگردان به محیط های مختلف مورد آزمایش, تعداد 10 رقم آفتابگردان در 6 منطقه کشور شامل قم, گنبد, اصفهان, اسلام آباد, کرج و شاهرود در سال زراعی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. طرح آزمایشی مورد استفاده در تمامی مناطق بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. تجزیه واریانس انجام شد. نتایج این روش نشان داد که اثر متقابل ژنوتیپ محیط در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد. و این نشان دهنده این است که ژنوتیپها در محیط های مختلف عملکرد متفاوتی داشته اند. اثر محیط در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و بالاترین مقدار از مجموع مربعات کل را به خود اختصاص داد. با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot میانگین عملکرد و پایداری ژنوتیپها مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به این روش ژنوتیپ ((Lakumka) بیشترین عملکرد را داشت و ژنوتیپ ((Bulg3) ضعیف ترین عملکرد را نشان داد.همچنین به کمک روش گرافیکی GGE biplot ژنوتیپ ایدهآل را شناسایی کردیم که ژنوتیپ (Lakumka) بود. در این آزمایش دو ابرمحیط شناسایی شد که اولین ابر محیط شامل مکانهای گنبد- شاهرود- کرج- اسلامآباد و اصفهان بود و قم دومین ابر محیط بود. به طور کلی استفاده از روش GGE biplot در این تحقیق به ما نشان داد که استفاده از این روش اطلاعات جدیدی به دست میدهد که توسط سایر روش ها قابل شناسایی نیست و این روش توانایی زیادی در بررسی پایداری ارقام دارد.

لینک کمکی