دانلود فایل مقاله بررسی اثرات دوره ای مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی ریزوم های حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثرات دوره ای مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی ریزوم های حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
Haidar Hamidavi – M.Sc. student, Associate Professor and Assistans Professor, Department of Agronomy
Seyed Vahid Eslami – M.Sc. student, Associate Professor and Assistans Professor, Department of Agronomy
Majid Jami Al-Ahmadi – M.Sc. student, Associate Professor and Assistans Professor, Department of Agronomy

چکیده:
حلفه یکی از خطرناکترین و مشکل ساز علفهای هرز چندساله در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان از جمله در جنوب ایران میباشد. با توجه به چندساله بودن این علفهرز مهمترین عامل استقرار و گسترش آن ریزوم میباشد. با شناخت هرچه بهتر شرایط محیطی مؤثر بر رشد و گسترش ریزوم این علف هرز میتوان با استفاده از شیوههای مدیریتی مختلف, مانع گسترش آن شد. لذا به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی خصوصیات رشدی ریزوم حلفه آزمایشی گلدانی درسال 1392 در گلخانه تحقیقاتی, موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 سطح دور آبیاری (3, 6, 12 و 24 روز) و 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که دور آبیاری تأثیر معنیداری بر تمام خصوصیات رشدی ریزوم حلفه داشت (0/01>P). اگرچه در تمام صفات مورد بررسی تفاوت معنیداری بین دور آبیاری 3 و 6 روز دیده نشد, بین سایر سطوح با یکدیگر اختلاف معنیداری وجود داشت. با افزایش دور آبیاری به 24 روز نیز مشاهده گردید, که ریزومهای حلفه توانستند به رشد خود ادامه دهند, این نشانگر مقاومت ریزومهای حلفه به کمبود آب در فصول خیلی خشک سال میباشد. با توجه به مقدار شیب مدلهای مدل برازش داده شده میتوان نتیجه گرفت که افزایش دور آبیاری باعث کاهش تمام خصوصیات به صورت نمایی شد.

لینک کمکی