دانلود فایل مقاله ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی یکپارچه MIKE NAM در شبیه سازی بیلان آب حوضه آبریز رودخانه قره سو-اردبیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی یکپارچه MIKE NAM در شبیه سازی بیلان آب حوضه آبریز رودخانه قره سو-اردبیل :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مریم افخمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندی عمران-مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
فرزین نصیری صالح – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
مدلهای هیدرولوژیکی درشبیه سازی دینامیکی مسائل هیدرولوژیکی ازجمله بیلان آب که برای ثبت تغییرات آب دریک سیستم هیدرولوژیکی مورداستفاده قرارمیگیرد کاربرد فراوان دارند استفاده ازمدلهای هیدرولوژیکی مناسب مخصوصا درمناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود آب مواجه هستند درارتقای مدیریت و برنامه ریزی کارآمدمنابع آب ضروری می باشد دراین تحقیق بااستفاده ازمدل هیدرولوژیکی یکپارچه MIKE NAM بیلان آب درحوضه آبریزرودخانه قره سو – اردبیل باوسعت حدود 4100 کیلومترمربع محاسبه شده است این مدل اجزای مختلف فازخشکی چرخه هیدرولوژیکی را توسط محاسبات پیوسته مقدار آب درچهارمخزن متفاوت و وابسته به هم که هریک نماینده المانهای فیزیکی متفاوتی ازحوضه آبریزهستند درنظر میگیرد مدل مورداستفاده دراین مطالعه براساس داده های مربوط به ایستگاه هیدرومتری سامیان واقع درخروجی حوضه آبریزبرای سال 2003 کالیبره و برای سال 2004 صحت سنجی شده است برای ارزیابی کارایی مدل دردوران کالیبراسیون و صحت سنجی ازمعیارهای ریشه میانگین مربعات خطا RMSE انحراف استاندارد باقی مانده ها STDres ضریب همبستگی r و ضریب بازده همبستگی نش – ساتکلیف e بهره گرفته شده است مقدارضریب بازده 83و60 درصد به ترتیب برای دوران کالیبراسیون و صحت سنجی نشان میدهدکه این مدل قابلیت مناسبی درشبیه سازی حوضه و محاسبه بیلان آب آن دارد همچنین بیلان آب منفی محاسبه شده برای حوضه مطالعاتی نشان میدهد که این منطقه نیاز به برنامه های مدیریتی جامع برای حفظ منابع آب دارد

لینک کمکی