دانلود فایل مقاله اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی آن طی سال های 1352-1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی آن طی سال های 1352-1388 :


محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
لیلا واحدیان بیکی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنام هریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه تهران
زیبا پرنون – کارشناس ارشد جغرافیا و برنام هریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه تهران

چکیده:
توسعه فیزیکی شهرها تحت تاثیر عوامل و نیروهای مختلفی صورت می گیرد این توسعه یکی از مهمترین شاخص های تغییر کاربری زمین وبه خصوص اراضی کشاورزی می باشد. تغییر اراضی مستعد کشاورزی و تبدیل آن ها به کاربری های شهری مر یر بیه مساتل اقتصادی و زیست محیطی برای شهر و برنامه ریزی برای آیرده آن می گردد. در این پژوهش به بررسی اثر توسعه فیزیکی شهر تهیران بیر تغییر کاربری اراضی آن با هدف شراخت روند توسعه شهر تهران طی سال های مختلف و اثر این توسعه پرداخته شده است. روش تحقیق بر اسیا هیدف کاربردی و ماهیت آن از نوع توصیفی تحلیلی, روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی و روش میدانی, ابزار مورد استفاده نرم افزارهای – ENVI و GIS و تصاویر ماهواره ای شهر تهران در سال های 1352و 1359و1369 و 1379 و 1388 با استفاده از روش طبقه بریدی بیشترین احتمال می باشد. نتایج تحقیق نشان دهرده اثرگذاری عامل توسعه شهر بر تغییر کاربری های شهری , کشاورزی و بایر بوده است به طوری که در طی سال های 1352 تا1388 4398 درصد به کاربری های شهری افزوده شده و 182 درصد از وسعت اراضی کشاورزی و با غی شهر کاسته شده و 2578 درصد از اراضی بایر نیز تغییر یافته است

لینک کمکی