دانلود فایل مقاله بررسی اثر عناصر کم مصرف آهن,روی وبر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم خربزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر عناصر کم مصرف آهن,روی وبر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم خربزه :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
حمیدرضا ذبیحی – استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
محمدرضا رمضانی م قدم – استادیار بخش تحقیقات پنبه وگیاهان لیفی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
مجید فروهر – مربی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:
خربزه گیاهی جالیزی است که پس از غلات بیشترین سطح زیرکشت محصولات زراعی را در استان خراسان به خوداختصاص داده است, با این همه مصرف کودهای ریزمغذی درشرایط منطقه مورد بررسی قرار نگرفته است لذا به منظو ربررسی اثر عناصر آهن, روی, بر بر عملکرد و کیفیت خربزه, طرحی با هشت تیمار کودی شامل : NPK = F1 100Kg/ha + NPK = F2 سولفات آهن40Kg/ha + NPK = F3 سولفات روی15Kg/ha + NPK = F4 اسیدبوریک100Kg/ha + NPK = F5 سولفات آهن + 100Kg/ha سولفات روی +15Kg/ha اسید بوریک40Kg/ha + NPK = F6 سولفات روی +100Kg/ha + سولفات آهن15Kg/ha + NPK = F7 اسیدبوریک + 40Kg/ha سولفات روی15Kg/ha + NPK = F8 اسید بوریک + 100Kg/ha سولفات آهن بر روی دو رقم خربزه (قصری= V1 و تاشکندی =V2) بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بمدت 2 سال در خاکی بنام Fine-Loamy over sandy – Skeletal mixed (Calcareous) mesic xeric torriortents در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق به اجرا درآمد. نتایج حاصل نشان داد که تیمارهای کودی بر عملکرد خربزه اثر معنی داری (در سطح 5%) داشت و بیشترین عملکرد از تیمار( رقم تاشکندی وتیمارکودی 40Kg/hA + NPK سولفات روی +100Kg/ha سولفات آهن) به میزان 24/37 تن در هکتار و کمترین عملکرد از تیمار(رقم تاشکندی و تیمار کودی 100Kg/ha+NPK سولفات آهن +40Kg/ha سولفات روی + 15Kg/ha اسیدبوریک) به میزان 20/29 تن در هکتار خربزه بدست امد. اثر تیمارهای کودی بر درصد قند خربزه نیز معنی دار بود و بیشترین درصد قند از تیمار( رقم تاشکندی و تیمار کودی 100Kg/ha + NPK سولفات آهن + 40Kg/ha سولفات روی +15Kg/ha اسیدبوریک) به ldchk 13/3% و کمترین درصد قند از تیمار (رقم قصری و تیمار100Kg/ha + NPK سولفات آهن )به مقدار 9/83% بدست آمد اثر رقم بر فاکتورهای عملکرد و درصد قند نیز در سطح 5 درصد معنی دار بودتیمارهای کودی تاثیری بر مشخصات ظاهری خربزه شامل طول – عرض, ضخامت پوست نداشت.

لینک کمکی