دانلود فایل مشکلات کارآموزی درعرصه دانشجویان پرستاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مشکلات کارآموزی درعرصه دانشجویان پرستاری :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پرستاران نقش مهمی درتامین سلامت جامع دارند دراین بین دانشکده های پرستاری موظفند که نیروی انسانی کارازموده و با کیفیت اموزشی مناسب را درجهت ارایه مراقبت های بهداشتی درمانی تامین نمایند درراستای ارتقای کیفیت اموزش بالینی که قلب برنامه های اموزش پرستاری می باشد طرح کاراموزی درعرصه درساختاراموزش پرستاری به اجرا درامده است ارتقای کیفیت کاراموزی درعرصه مستلزم شناخت نقاط قوت و ضعف آن می باشد جهت شناسایی مشکلات کاراموزی درعرصه پس ازمصاحبه با 35نفر ازدانشجویان کاراموزی درعرصه و ارایه پرسشنامه باسوال باز به آنان و مشورت با متخصصین امرآموزش پرستاری بااستفاده ازروش Problem solving موانع اثربخشی مدرسین بالینی به عنوان مشکل دراولویت کاراموزی درعرصه شناسایی گردید و ازتکنیک مشاوره جهت ارایه راه حل برای رفع این موانع استفاده گردید

لینک کمکی