دانلود فایل مقایسه روش سخنرانی و خودآموزی برمیزان آگاهی والدین مبتلا به تالاسمی ماژور برنحوه مراقبت ازکودکان خود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه روش سخنرانی و خودآموزی برمیزان آگاهی والدین مبتلا به تالاسمی ماژور برنحوه مراقبت ازکودکان خود :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تالاسمی ازمهمترین بیماریهای ژنتیک است که مشکلات زیادی برای بیماران مبتلا ایجادکرده است بااموزش والدین میتوان ازبروز مشکلات جبران ناپذیر وعوارض خطرناک این بیماری پیشگیری و یاآنها را به حداقل رساند این مطالعه باهدف مقایسه تاثیر روش سخنرانی و خوداموزی برمیزان اگاهی والدین کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور برنحوه مراقبت ازکودکان خود انجام شده است دراین مطالعه مداخله ای والدین 90نفر ازبیماران مبتلا به تالاسمی ماژور که به منظور گرفتن خدمات پزشکی به بیمارستان هاجر شهرکرد مراجعه نموده بودند بصورت نمونه گیری اسان انتخاب و بصورت تصادفی به سه گروه اموزش سخنرانی خوداموزی و شاهد تقسیم شدند درگروه اموزش سخنرانی چهارجلسه کلاس به مدت 30دقیقه و درفاصله 3هفته برای والدین برگزار شد درگروه اموزش خوداموزی جزوه ای که حاوی همان مطالب درروش سخنرانی بود به زبان ساده دراختیار والدین قرارداده شد و درگروه شاهد هیچگونه مداخله ای انجام نشد اگاهی والدین نسبت به بیماری درهرسه گروه قبل و بعدازمداخله بااستفاده ازپرسشنامه محقق ساخته جمع اوری گردید جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازازمونهای T زوجی و ضریب همبستگی اسپیرمن و انالیز واریانس یکراهه استفاده شد باتوجه به نتایج روش سخنرانی و یاخود اموزی اثرات مثبت و یکسانی درافزایش میزان اگاهی والدین نسبت به بیماری تالاسمی دارد لذا توزیع جزوات آموزشی به ویژه درمناطق با شیوع بالای تالاسمی برای والدین توصیه میشود

لینک کمکی