دانلود فایل همخوانی مفاهیم پایه ایی پدیده شناسی باجوهره پرستاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل همخوانی مفاهیم پایه ایی پدیده شناسی باجوهره پرستاری :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پرستاری ارایه خدمت به موجودی به نام انسان است که شناخت آن بعنوان مددجو با ماهیت و رفتارپیچیده اش بس مشکل است دانشمندان این حرفه برای کشف روشهای جدید درشناخت بیشتر رفتارهای مددجو مشکلات پیشرو و روشهای مراقبتی همچون سایردانشمندان فعالیتهای تحقیقاتی خود را براستفاده ازروشهای تحقیق کمی متمرکز نموده بودند ازانجا که درحرفه پرستاری اساسا باتعامل انسانی احساسات افکار و ادراکات افراد سروکار دارند و فهم پدیده ها که تمام وقایع تجربه شده افراد را دربرمیگیرد درحالتهای طبیعی خودشان و کشف معنای زندگی بسیار مهم است ازاین رو آنان همچون سایرمحققین به شمت روشهایی که کفایت لازم درپاسخگویی به نیازهای علمی درفهم عمیق پدیده ها را دارد گرایش پیدا نمودند این شیوه ها را روش تحقیقات کیفی گویند روش پدیده پدیدار شناسی یکی ازانواع این روشهاست و ازروش توصیفی قیاسی مشتق شده و ازفلسفه پدیده شناسی سرچشمه می گیرد درادامه به کاربرد تحقیق پدیدارشناسی درپرستاری اشاره شده است زیرا توجه پرستاری حرفه ای به مراقبت کل نگر زمینه ای برای انجام تحقیقات پدیدارشناسی را فراهم آورده است مراقبت کل نگر مستلزم یک درک چندجانبه ازسلامت و بیماری است که باجنبه های جسمی روانی و معنوی سلامتی سروکار دارد این دیدگاه کل نگر بامطالعه تجربه زیسته ممزوج شده و اساسی برای تحقیق پدیدار شناسی فراهم می کند

لینک کمکی