دانلود فایل ارزیابی تناسب کاربری زمین شهری: تصمیم سازی مکانی - گروهی بر مبنای GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی تناسب کاربری زمین شهری: تصمیم سازی مکانی - گروهی بر مبنای GIS :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ژئوماتیک 87

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ارزیابی تناسب کاربری اراضی شهری به منظور تخصیص هر کاربری به مناسبترین زمین و با هدف برآورد بیشترین کارائی کاربری تخصیص یافته در ارئه خدمات به شهروندان و دیگر کاربری ها و فعالیهای شهری, انجام می شود . این پروسه به علت تاثیر گذاری و وابستگی شدید کاربریهای مختلف شهری مختلف بر یکدیگر و همچنین بر فعالیتهای روزمره شهری فرآیند پیچیده ای بشما رمی رود و تاثیر گذاری ذینفع ها و فاکتورهای متعدد در فعالیت کاربری های شهری بر پیچیدگی مسئله می افزاید . چنین پیچیدگی استفاده همزمان از ابزارها ی مختلف پشت یبانی تصمیم نظیر سیستم های اطلاعات جغرافیای (GIS) و تحلیل های تصمیم چند معیاره MCA را ایجاب می کند . از طرفی ماهیت گروهی فعالیتهای شهری و عدم قطعیت ذاتی موجود در اولویتها و عقاید تصمیم سازان و لزوم بکارگ یری اولویت ها و عقاید ذینفع ها و تصمیم سازان مختلف در این پروسه بکارگیری تکنیکهای تصمیم سازی مکانی – گروهی و استفاده از تکنیکهای ارزیابی نظیر AHP Fuzzy را ضروری می کند . در این تحقیق یک مدل ارز یابی تناسب کاربری زمین 5 طراحی شده و کارآئی آن برای تخصیص کاربری های مورد نیاز بر مبنای تناسب محاسبه شده برای هر قطعه زمین در بخشی از شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است

لینک کمکی