دانلود فایل کاربرد هیدروژئوشیمی در اکتشاف کانی های تبخیری دریاچه شور اینچه در بخش شمالی آق قلا, استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل کاربرد هیدروژئوشیمی در اکتشاف کانی های تبخیری دریاچه شور اینچه در بخش شمالی آق قلا, استان گلستان :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه کاربرد هیدروژئوشیمی در اکتشافات منابع معدنی جایگاه خاصی برای خود باز نموده است. کیفیت شیمیایی دریاچه های شور برای تشکیل کانی های تبخیری مهم می باشند. مطالعات هیدروژئوشیمی برای ارزیابی کیفیت آب اهمیت دارد در این مطالعه برای منشا یون های محلول در آب دریاچه شور اینچه در شمال آق قلا انجام شد و به دنبال آن نیز مطالعات کانی شناسی سطحی برای شناسایی کانی های تبخیری دریاچه شور صورت گرفت. نتایج هیدروژئوشیمی بیانگر شوری بالای دریاچه و آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه است. مقادیر بالای یون های CI -و Na+ در دریاچه شور و آب های زیرزمینی در مقایسه به آب دریا, منشا جوی دارد. نسبت بالای Na+:Ca و + 2 Mg2+:Ca2+ بیانگر تبخیر در منطقه است. برطبق نمودارهای ژیپس تا حدودی هوازدگی سنگ ها و تبخیر پدیده های غالب و عامل غلظت زیاد و یونی در دریاچه شور و آبهای زیرزمینی منطقه است. رخساره هیدروشیمی غالب آب دریاچه Na+:-Cl با نوع سد یک و کلرید براساس مطالعات نمودار پاییر از خود نشان می دهد. از مدل شیمیایی فریک (PHREEQE) جهت درک حالت شیمیایی گونه های از عناصر اصلی و اشباع شدگی کانی موجود در ترکیبات محلول آبهای زیر زمینی کم عمق و دریاچه اینچه استفاده گردید مطالعات کانی شناسی با روش پرتو ایکس (XRD) در حاشیه دریاچه شور حاکی از آن است که کانی ها آن هالیت, ژیپس, سیلویت و کلسیت کان یهای تبخیری منطقه هستند. مطالعات هیدروژئوشیمی و کان یشناسی دریاچه های شور در مناطق خشک و نیمه خشک کمک قابل توجهی برای شناسایی واستخراج کان یهای تبخیری در منطقه و سایر مناطق خواهد داشت

لینک کمکی