دانلود فایل مطالعه حضور اسفالریت در مدار فلوتاسیون سرب کارخانه فرآوری سرب و روی لکان با استفاده از روش طراحی آماری آزمایشها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه حضور اسفالریت در مدار فلوتاسیون سرب کارخانه فرآوری سرب و روی لکان با استفاده از روش طراحی آماری آزمایشها :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر تغییر مواد شیمیایی فلوتاسیون بر بازیابی اسفالریت در مرحله فلوتاسیون رافر سرب بررسی شده است. به این منظور و برای شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر و اثرات متقابل بین آنها, روش طراحی آماری آزمایش ها به کار گرفته شد. در این مطالعه طراحی, تحلیل و اعتبار بخشی به نتایج آزمایش ها با استفاده از نرم افزار Design Expert صورت گرفت که درطی آن پنج عامل مقدار بازدارنده اصلی سولفات روی, نوع و مقدار بازدارنده کمکی و نوع کف ساز و pH به عنوان متغیرهای فرآیند و بازیابی های گالن و اسفالریت در کنسانتره رافر سرب به عنوان پاسخ های آزمایش ها در نظر گرفته شد شرایط مطلوب که در آن ماکزیمم بازیابی گالن و مینیمم بازیابی اسفالریت مد نظر است, توسط بازدارنده اصلی سولفات روی به میزان 1500 گرم بر تن, بازدارنده کمکی متابی سولفیت پتاسیم به میزان 500 گرم بر تن, کف ساز بوتیل گلیکول و تنظیم pH در مقدار 9 به دست آمد. در این شرایط بازیابی گالن 84,64 درصد و بازیابی اسفالریت 14,51 در صد به دست آمد.

لینک کمکی