دانلود فایل توانمندی های گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس و ارائه راهکارهای موثر بر رشد و توسعه آن بر اساس مدل SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل توانمندی های گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس و ارائه راهکارهای موثر بر رشد و توسعه آن بر اساس مدل SWOT :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فضای جغرافیایی

تعداد صفحات :18

هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی های گردشگری ورزشی در منطقه آزاد ارس بر اساس مدل سوات بود. نوع پژوهش حاضر, توصیفی - تحلیلی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 70 نفر بود که 56 نفر از اساتید, مدیران, کارشناسان امور ورزشی و گردشگری منطقه آزاد ارس به عنوان نمونه آماری پاسخ گوی سوالات پرسشنامه بودند. ابزار اندازه گیری, پرسشنامه 60 سوالی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود که در قالب 4 مولفه نقاط قوت, ضعف, فرصت و تهدید مورد مطالعه قرار گرفت. روایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید صاحب نظر در حیطه گردشگری و گردشگری ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه هم با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد (a=0.78). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی شامل آزمون tتک متغیره و آزمون فرایدمن برای رتبه بندی نقاط قوت, ضعف, فرصت و تهدید استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که برخوداری از سواحل رود ارس و مناسب بودن هزینه اسکان و تغذیه در مدت اقامت به عنوان با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین نقطه قوت و عدم آگاهی عمومی از گردشگری ورزشی و منافع و مزایای آن و کمبود تجربه برگزاری رویدادهای بین المللی در منطقه به عنوان با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین نقطه ضعف محسوب می شود. توسعه سواحل رود ارس به عنوان یکی از راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در منطقه و عدم وجود منابع و چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی در مناطق آزاد رقیب به عنوان با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین نقطه فرصت و عدم وجود حامیان مالی از برگزاری رویدادهای ورزشی در منطقه و دیدگاه منفی و تلقی نادرست نسبت به گردشگران خارجی در استان به عنوان با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین مورد که صنعت گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس را مورد تهدید قرار می دهد انتخاب گردید.
کلید واژه: گردشگری ورزشی, توانمندی, منطقه آزاد ارس, مدل SWOT

لینک کمکی