دانلود فایل تاثیر عصاره الکلی جفت بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و ساختار بافتی شکنج دندانه ای مغز متعاقب ایسکمی در موش صحرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر عصاره الکلی جفت بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و ساختار بافتی شکنج دندانه ای مغز متعاقب ایسکمی در موش صحرایی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :14

مقدمه: نظر به این که تولید رادیکال های آزاد و پراکسیداسیون لیپیدی برای سلامتی مضر هستند. هدف این مطالعه دانلود فایل تاثیر عصاره الکلی جفت بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و ساختار بافتی شکنج دندانه ای مغز متعاقب ایسکمی در موش صحرایی بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 3 گروه مساوی آزمایشی 1 و 2 که به ترتیب 500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی جفت دریافت کردند و کنترل که در زمانی مشابه آب مقطر داده شد, تقسیم شدند. در کلیه گروه ها شریان کاروتید مشترک دو طرف برای 15 دقیقه مسدود و سپس باز شد. بعد از 15 روز موش ها کشته شدند و نیمکره راست مغز آنها برای مطالعات بافت شناسی و نیمکره چپ آنها برای تعیین میزان مالون دی الدهید مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین تعداد سلول های گرانولار در شکنج دندانه ای گروه های آزمایش 1 و 2 به ترتیب 32.5±1.5 و 31.2±2.8 بود که تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت (p>0.05). میانگین تعداد سلول های پلی مورف و میزان مالون دی آلدهید در گروه های آزمایش 1 و 2 به ترتیب 4.71±1, 8.57±0.1 و 5.33±2.5, 9.05±1.3 بود که تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت (p>0.05).نتیجه گیری: عصاره جفت نتوانست با مهار لیپید پراکسیداسیون از روند کاهش آسیب سلول های عصبی متعاقب ایسکمی جلوگیری نماید.
کلید واژه: ایسکمی, لیپید پراکسیداسیون, مغز, نورون, عصاره جفت

لینک کمکی