دانلود فایل امکان سنجی استقرار صنایع در منطقه اصفهان بزرگ با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار در محیط GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل امکان سنجی استقرار صنایع در منطقه اصفهان بزرگ با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار در محیط GIS :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و تکنولوژی محیط زیست

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: مکان یابی مناطق صنعتی با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی, اقتصادی و زیست محیطی, یک عامل کلیدی در برنامه ریزی های منطقه ای است. مکان مناسب برای استقرار صنعت به دامنه وسیعی از معیارها توجه داشته و فواید اقتصادی و اجتماعی را با پایداری زیست محیطی هماهنگ و همراه می نماید. اصفهان از مهم ترین مراکز صنعتی ایران است. به واسطه رشد سریع صنایع در این شهر استقرار صنایع به خارج از شعاع 50 کیلومتری محدود شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی امکان استقرار صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار در سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.روش بررسی: ابتدا با بررسی منابع و کسب استانداردها, معیارهای استقرار صنایع مشخص گردید. سپس کلیه معیارها با فرمت مشابه به سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد و استانداردسازی شدند. در مرحله بعد از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس مقایسه دوتایی برای وزن دهی معیارها استفاده شد و در نهایت کلیه لایه ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار تلفیق شدند.یافته ها: بعد از حذف مناطقی که دارای مساحت کافی برای استقرار صنایع نبودند, مشخص شد که 4 منطقه در شعاع 50 کیلومتری اصفهان برای استقرار صنایع مناسبند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر, ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 50 کیلومتری اصفهان, بر پایه مطالعات علمی تصویب نشده است و نیازمند اصلاح و بازنگری است, زیرا همان طور که از نتایج این مطالعه بر می آید 4 لکه در داخل این محدوده دارای معیارها و همچنین مساحت مناسب برای استقرار صنایع هستند.
کلید واژه: مکان یابی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, ترکیب خطی وزن دار, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی, سیستم های تصمیم گیری

لینک کمکی