دانلود فایل تاثیر ورزش بر عملکرد قلبی تنفسی پسران چاق مبتلا به آسم در رطوبت های مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر ورزش بر عملکرد قلبی تنفسی پسران چاق مبتلا به آسم در رطوبت های مختلف :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: چاقی و آسم یکی از عوامل تغییرات قلبی تنفسی است که راه های هوایی را تحت تاثیر قرار می دهد و در بروز نشانه هایی در طی ورزش نقش دارد. با وجود این, اطلاعات اندکی در خصوص اثر رطوبت بالا و کم بر شاخص های قلبی تنفسی در کودکان چاق آسمی به دنبال اجرای فعالیت هوازی پیشرونده وجود دارد. هدف این مطالعه تعیین دانلود فایل تاثیر ورزش بر عملکرد قلبی تنفسی پسران چاق مبتلا به آسم در رطوبت های مختلف بود.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای مورد- شاهدی, 10 کودک چاق آسمی و 15 کودک چاق سالم, فعالیت هوازی پیشرونده وامانده ساز با کارسنج پایی را در محیط بارطوبت مختلف (رطوبت نسبی 65±5 درصد در برابر 35±5 درصد) انجام دادند. در طی ورزش, پارامترهای قلبی تنفسی با استفاده از دستگاه K4B2 تحت کنترل قرار گرفتند. ضربان قلب, فشارخون سیستولیک و حاصل ضرب دوگانه با ضربان سنج پولار و فشارسنج دیجیتالی اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری تی وابسته و آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: افزایش معنی داری در شاخص های ضربان قلب, فشارخون سیستولیک و حاصل ضرب دوگانه در بعد از اجرای فعالیت در کودکان چاق آسمی و کودکان چاق سالم مشاهده شد. با وجود این, شاخص های قلبی تنفسی و زمان رسیدن به واماندگی در کودکان چاق آسمی و سالم در طی فعالیت در محیط با رطوبت 35±5 درصد به طور قابل توجهی بالاتر از محیط با رطوبت 65±5 درصد بود.نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد عملکرد قلبی تنفسی در کودکان آسمی با عملکرد کودکان سالم متفاوت است. بعلاوه, پاسخ های قلبی تنفسی به ورزش در این کودکان تحت تاثیر شرایط محیطی از جمله رطوبت است, به طوری که محیط مرطوب تاثیر منفی بر مدت زمان فعالیت و بار وارده بر عضله قلب دارد.
کلید واژه: عملکرد قلبی تنفسی, حاصل ضرب دو گانه, آسم دوران کودکی, چاقی

لینک کمکی